Warunki

Informacja na stronie internetowej

Niniejsza witryna jest własnością i jest obsługiwana przez Saudi Arabian Oil Company za pośrednictwem jej podmiotu stowarzyszonego Aramco Overseas Company UK Ltd, a terminy „Aramco”, „my”, „nas”, „nasz” i „nasze” stosowane w niniejszej witrynie oznaczają Aramco Overseas Company UK Limited. Numer naszej spółki to 06428615; nasza siedziba mieści się w Londynie pod adresem 10 Portman Square, London, W1H 6AZ, a nasz numer VAT to GB932186524.

Uzyskując dostęp do niniejszej witryny i kontynuując korzystanie z niej, w tym z jakiejkolwiek funkcji, treści lub usługi udostępnianej w witrynie lub za jej pośrednictwem, użytkownik potwierdza i zgadza się, że czyni to na podstawie niniejszych warunków użytkowania ("Warunki użytkowania"), które obejmują naszą Informację o ochronie prywatności i Informację o plikach cookie, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z naszej strony internetowej.

Cała zawartość niniejszej witryny podlega niniejszym warunkom użytkowania oraz, w stosownych przypadkach, wszelkim dalszym warunkom, które odnoszą się do poszczególnych elementów witryny. Niniejsze warunki użytkowania nie mają zastosowania do dostarczania naszych produktów lub usług, a jeśli zgodzimy się na dostarczenie użytkownikowi jakichkolwiek produktów lub usług, zastosowanie będą mieć odrębne warunki umowne.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje i materiały umieszczone w niniejszej witrynie były aktualne, ale nie gwarantujemy, że informacje w niniejszej witrynie są przez cały czas dokładne i zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian takich informacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadamiania użytkownika. Użytkownik proszony jest o przeczytanie niniejszych warunków użytkowania za każdym razem przed skorzystaniem z witryny, aby mieć pewność, że rozumie warunki mające zastosowanie w danym momencie.

Informacje na temat użytkownika przetwarzamy zgodnie z naszą polityką prywatności. Korzystając z naszej witryny, użytkownik potwierdza, że został poinformowany o warunkach naszej polityki prywatności i gwarantuje, że wszystkie podane przez niego dane są dokładne. Korzystamy z plików cookie zgodnie z naszą informacją o plikach cookie. Polityka prywatności i informacja o plikach cookie są włączone do niniejszych warunków użytkowania i stanowią ich część.

Akceptując niniejszej warunki użytkowania, użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że uzyskuje dostęp do niniejszej witryny i korzysta z niej na własne ryzyko oraz że korzysta z niej na zasadzie „jak jest” i w miarę dostępności. Wszelkie gwarancje, warunki i oświadczenia, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dotyczące tytułu prawnego, nienaruszania praw, przydatności handlowej, jakości i przydatności do określonego celu, zostają niniejszym wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmujemy zobowiązań za straty, które mogą wyniknąć z uzyskania dostępu do informacji i koncepcji zawartych w niniejszej witrynie internetowej lub polegania na nich, zarówno przez odwiedzających naszą witrynę, jak i przez jakąkolwiek osobę, która może zostać poinformowana o jakiejkolwiek jej zawartości.

Witryna jest przeznaczona do użytku przez osoby w Zjednoczonym Królestwie i nie gwarantujemy, że jakakolwiek zawartość witryny jest odpowiednia lub dostępna do użytku w jakimkolwiek innym miejscu poza Zjednoczonym Królestwem, a dostęp do witryny z terytoriów, na których zawartość lub produkty czy usługi dostępne za pośrednictwem witryny są niezgodne z prawem, jest zabroniony. Jeśli użytkownik uzyska dostęp do witryny z miejsca poza Zjednoczonym Królestwem, ponosi odpowiedzialność za zgodność ze wszystkimi miejscowymi przepisami.

Użytkownik zgadza się, że korzysta z niniejszej witryny całkowicie na własne ryzyko, a my nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności i niniejszym wyłączamy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo odpowiedzialność za jakąkolwiek stratę lub szkodę (w tym, między innymi, stratę bezpośrednią, pośrednią, przypadkową lub pochodną, utratę zysków i inną stratę finansową lub ekonomiczną jakiegokolwiek rodzaju), która może zostać wyrządzona użytkownikowi, jego sprzętowi komputerowemu lub jakiejkolwiek stronie trzeciej w wyniku korzystania lub w związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny, z wyjątkiem sytuacji, gdy jakakolwiek osoba poniesie śmierć lub dozna obrażeń ciała w wyniku naszego zaniedbania lub taka odpowiedzialność wynika z naszego celowego wprowadzenia w błąd lub z innej przyczyny, jeśli i w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

Nie gwarantujemy ciągłego ani bezpiecznego dostępu do naszej witryny internetowej, a funkcjonowanie naszej witryny może zostać zakłócone przez szereg czynników będących poza naszą kontrolą. Dołożymy wszelkich starań w rozsądnym zakresie, aby utrzymać niezakłócony dostęp, ale tego nie gwarantujemy i nie składamy żadnych obietnic ani gwarancji (wyraźnych czy dorozumianych) dotyczących dostępności naszej witryny lub jakichkolwiek powiązanych usług. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej witryny lub jej części z powodów biznesowych i operacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub szkodę spowodowaną przez tymczasową przerwę w działaniu niniejszej witryny wskutek awarii lub okoliczności będących poza naszą kontrolą, w tym, między innymi, awarie łącza, trudności z zasilaniem, przerwy w łączności telefonicznej, przeciążenie sieci, niewykonanie zobowiązania lub awaria strony trzeciej (w tym publicznego operatora telekomunikacyjnego), działania rządowe, awaria linii dostępowej strony trzeciej lub jakiekolwiek zdarzenie siły wyższej.

Nasza całkowita łączna odpowiedzialność w odniesieniu do przyczyn działań, które wynikają, czy to z odpowiedzialności deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób z korzystania lub w związku z korzystaniem z witryny lub z korzystania lub polegania na lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakiejkolwiek jej zawartości lub innych informacjach, nie może przekraczać 500 GBP, z wyjątkiem sytuacji, gdy jakakolwiek osoba poniesie śmierć lub dozna obrażeń ciała w wyniku naszego zaniedbania lub taka odpowiedzialność wynika z naszego celowego wprowadzenia w błąd lub z innej przyczyny, jeśli i w zakresie, w jakim taka odpowiedzialność nie może być zgodnie z prawem wyłączona lub ograniczona.

Wszelkie prawa własności intelektualnej do i w odniesieniu do treści, informacji i materiałów pojawiających się w niniejszej witrynie internetowej są i pozostają naszą własnością lub własnością naszych zewnętrznych licencjodawców. Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim na mocy międzynarodowych konwencji. Użytkownicy mogą zapoznawać się z treścią i tworzyć kopie na własny użytek. Mogą również udostępniać kopie (w formie papierowej lub elektronicznej) fragmentów o racjonalnej objętości w sposób okazjonalny i bezpłatny współpracownikom i klientom do ich osobistego użytku, pod warunkiem, że (i) nasz status (i status wszelkich zidentyfikowanych współpracowników) jako autorów materiałów w naszej witrynie internetowej będzie być zawsze potwierdzony, (ii) tekst nie zostanie w żaden sposób zmieniony oraz (iii) uwaga odbiorców zostanie zwrócona na niniejsze warunki. Użytkownik nie może wykorzystywać jakiejkolwiek części materiałów w naszej witrynie w celach komercyjnych bez uzyskania stosownego zezwolenia od nas lub naszych licencjodawców. Wszelkie inne wykorzystanie i kopiowanie jakiejkolwiek zawartości niniejszej witryny, bezpośrednie lub za pomocą hiperłącza, jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Użytkownik nie będzie w żadnym momencie przesyłać, publikować ani w inny sposób prezentować w witrynie treści, które są własnością strony trzeciej lub są chronione jakimikolwiek prawami własności, w tym między innymi prawami autorskimi lub znakami towarowymi należącymi do strony trzeciej, chyba że uzyska wyraźną pisemną zgodę tej strony trzeciej. W żadnym momencie nie będziemy zobowiązani do dostarczenia użytkownikowi jakichkolwiek wskazówek, oznaczeń lub innych informacji, które mogą pomóc użytkownikowi w ustaleniu, czy takie treści są chronione. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody lub inną krzywdę, które mogą wyniknąć wskutek prezentowania takich treści.

Jeśli użytkownik przesyła jakiekolwiek treści do publicznego obszaru naszej witryny internetowej, gwarantuje, że każdy właściciel treści wyraźnie przyznał nam w tym czasie wieczyste, nieodpłatne, nieodwołalne, ogólnoświatowe, niewyłączne prawo i licencję na wykorzystywanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie tych treści, w tym w jakimkolwiek innym utworze lub materiale w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik wyraża zgodę, że jakikolwiek inny użytkownik może uzyskać dostęp do tych materiałów, wyświetlać, przechowywać lub powielać je na własny użytek. Użytkownik wyraża również zgodę, że możemy edytować, kopiować, publikować i rozpowszechniać jakiekolwiek lub wszystkie materiały, które mogą zostać udostępnione przez użytkownika w niniejszej witrynie internetowej.

Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią poprzez wykorzystanie jakiejkolwiek zawartości w niniejszej witrynie w jakikolwiek znaczący sposób, powinien się z nami skontaktować, dostarczając następujące informacje:

  • określenie prawa własności intelektualnej, które rzekomo zostało naruszone,
  • określenie zawartości, która rzekomo stanowi naruszenie, abyśmy mogli odnaleźć ją w witrynie,
  • swój adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail,
  • oświadczenie użytkownika, że jest on w dobrej wierze przekonany, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela, jego licencjobiorcę lub przedstawiciela któregokolwiek z powyższych lub przez prawo, oraz
  • oświadczenie użytkownika, że informacje zawarte w jego zawiadomieniu są dokładne, złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, oraz
  • potwierdzenie, że użytkownik jest właścicielem przedmiotowej własności intelektualnej lub jest upoważniony do działania w imieniu jej właściciela.

Prosimy o kierowanie do nas zapytań dotyczących jakichkolwiek naruszeń własności intelektualnej przy użyciu danych kontaktowych udostępnionych w części „Kontakt” poniżej.

Użytkownik wyraża zgodę, że nie spowoduje połączenia jakiejkolwiek witryny strony trzeciej z jakąkolwiek częścią niniejszej witryny za pomocą hiperłącza lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Kopiowanie z witryn stron trzecich podlega wszelkim wymogom mającym zastosowanie do tych witryn. Nie zatwierdzamy zawartości zewnętrznych witryn internetowych ani nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych witryn internetowych, które odsyłają do niniejszej witryny lub do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie.

Użytkownikowi nie wolno niewłaściwie używać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny internetowej, serwera, na którym jest zlokalizowana, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną internetową. Użytkownikowi nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszenie tego postanowienia stanowi przestępstwo w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 roku.  Zastrzegamy sobie prawo do zgłaszania wszelkich takich naruszeń odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo użytkownika do korzystania z naszej witryny zostanie bezzwłocznie wstrzymane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu „odmowa usługi”, wirusami lub innymi szkodliwymi technologicznie materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny internetowej lub pobieraniem przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na naszej witrynie internetowej lub na jakiejkolwiek witrynie internetowej z nią powiązanej.

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, dokonując poprawek na tej stronie internetowej. Oczekuje się, że użytkownik będzie od czasu do czasu sprawdzać tę stronę internetową w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre z postanowień zawartych w tych warunkach użytkowania mogą zostać również zastąpione przez postanowienia lub zawiadomienia opublikowane w innych miejscach naszej witryny.

Każdy z naszych podmiotów zależnych, stowarzyszonych, agentów, przedstawicieli oraz wszelkich zewnętrznych dostawców treści i licencjodawców ma prawo do dochodzenia i egzekwowania wszelkich postanowień niniejszych warunków użytkowania bezpośrednio lub we własnym imieniu.

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków użytkowania na inną organizację. Jeśli do tego dojdzie, opublikujemy zawiadomienie o takim przeniesieniu w niniejszej witrynie i dopilnujemy, aby przeniesienie to nie wpłynęło na prawa użytkownika wynikające z niniejszych warunków użytkowania.

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub powstałe w związku z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Anglii i Walii i będą zgodnie z nim interpretowane. Wszelkie roszczenia wynikłe z odwiedzin w naszej witrynie lub z nimi powiązane podlegają wyłącznej jurysdykcji angielskich sądów, z zastrzeżeniem, że jeśli użytkownik jest konsumentem, może również wszcząć postępowanie w kraju, w którym zamieszkuje, jeśli kraj ten przyznaje mu takie prawo, a prawo to nie może zostać wyłączone przez niniejsze warunki użytkowania.

Kontakt

Można kierować do nas pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszych warunków użytkowania:

EMAIL US

W przypadku skargi lub obawy dotyczącej naszej witryny internetowej lub któregokolwiek z naszych produktów lub usług, prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z powyższych danych kontaktowych. Należy pamiętać, że zgłoszenie wątpliwości dotyczących treści witryny nie gwarantuje, że zostaną one z niej usunięte.