Ochrona danych osobowych

Obowiązki informacyjne

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych przez Aramco Fuels Poland zgodnie z wymaganiami RODO

Zapewnienie ochrony danych zgodnie z RODO

Przetwarzanie danych osobowych w Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), lokalna ustawa ochronie danych osobowych oraz inne przepisy prawa polskiego uzupełniające RODO.

Aramco Fuels Poland Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych, w tym swoich pracowników, kontrahentów i ich przedstawicieli. Zgodnie z RODO administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. W tym celu została wdrożona Polityka ochrony danych w Aramco Fuels Poland w celu zapewnienia realizacji obowiązków RODO.

Wyznaczenie Inspektora ochrony danych 

Na podstawie art. 37 ust. 1 lit. b RODO Aramco Fuels Poland  Sp. z o.o. wyznaczyła Pana Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest monitorowanie ochrony danych osobowych w Spółce.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO poprzez adres e-mail: iod@aramcofuels.com. Inspektor zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO Inspektor jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych

W sytuacji powzięcia informacji dotyczącej naruszenia ochrony danych osobowych, których administratorem jest Aramco Fuels Poland, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na:

e-mail: odo@aramcofuels.com

lub adres siedziby Spółki: ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Polska (z dopiskiem ochrona danych osobowych).