Polityka prywatności

Informacja na stronie internetowej

W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań lub obaw dotyczących niniejszej polityki prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższego przycisku:

 • Aramco Overseas Company B.V.
 • Aramco Overseas Company UK Ltd.
 • Gdansk Refinery Ltd.

zwanych dalej oddzielnie i łącznie „Aramco Europe” lub „my”. Jesteśmy spółkami zależnymi należącymi w całości do koncernu Saudi Arabian Oil Company, zwanego dalej „Saudi Aramco” lub „Aramco”, zlokalizowanego w Arabii Saudyjskiej, będącego właścicielem domeny aramco.com, co czyni europe.aramco.com jedną z jej poddomen.

W odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem www.europe.aramco.com jest Aramco Overseas Company UK Ltd.

W Aramco Europe szanujemy prywatność użytkowników. Dążymy do zapewnienia czytelnych informacji na temat sposobu gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania i przechowywania przez nas ich danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych zbieranych przez nas na temat użytkowników za pośrednictwem tej witryny internetowej oraz późniejszej pisemnej komunikacji z użytkownikami.

1. Zakres niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających naszą witrynę internetową. Proces ten obejmuje gromadzenie danych (kontaktowych) użytkowników podczas przeglądania witryny czy wypełniania lub pobierania formularzy.

Użytkownicy korzystający z naszej witryny w celu połączenia się z Aramco eMarketplace w SAP Ariba proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności dla dostawców umieszczoną na tej witrynie. Użytkownicy korzystający z naszej witryny w celu połączenia się z ogłoszeniami o pracę proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności dotyczącą rekrutacji umieszczoną na tej witrynie.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie w niniejszej witrynie znajduje się w naszej informacji o plikach cookie.

2. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Możemy przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą witrynę:

 • Przekazywane nam bezpośrednio dane kontaktowe, na przykład dane z formularzy internetowych w naszej witrynie. Te dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne informacje zawarte w danym zapytaniu.
 • Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzania witryny. Dane powiązane z identyfikacją elektroniczną (np. adres IP) są gromadzone za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia użytkownika przy użyciu plików cookie. Więcej informacji na temat danych zbieranych automatycznie znajduje się w naszej informacji o plikach cookie.

3. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w konkretnych i ograniczonych celach, które są powiązane z następującymi podstawami prawnymi:

 • na podstawie zgody użytkownika:
  • do wysyłania użytkownikowi informacji marketingowych lub innych informacji biznesowych, które wymagają zgody użytkownika.
  • do umożliwienia nam korzystania z naszych plików cookie, co zostało wyjaśnione w informacji o plikach cookie,
  • do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w innych celach wyjaśnionych w momencie proszenia użytkownika o zgodę.
 • do zapewnienia zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi:
  • do wypełnienia zobowiązań prawnych, takich jak prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej oraz w celu spełnienia żądań agencji rządowych, organów nadzorczych lub organów podatkowych, a także w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
 • dla naszych uzasadnionych interesów (biznesowych):
  • do zapobiegania i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw lub innych złośliwych działań, zgodnie z obowiązującym prawem,
  • do zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, np. poprzez udzielanie odpowiedzi na zapytania lub prośby użytkownika,
  • do umożliwienia nam przeprowadzania transakcji korporacyjnych, takich jak fuzje, sprzedaż, reorganizacje, transfery naszych aktywów lub przejęcia działalności.

4. Komu ujawniamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom stowarzyszonym Aramco Europe, w tym Saudi Aramco, do realizacji celów opisanych powyżej. Wspomnianym podmiotom lub spółkom zostaną udostępnione wyłącznie bezwzględnie niezbędne dane osobowe.

Dane osobowe użytkownika ujawnimy wyłącznie następującym stronom trzecim:

 • Dostawcom usług – możemy ujawnić dane osobowe użytkownika spółkom świadczącym usługi dla nas lub w naszym imieniu, w tym Saudi Aramco, która świadczy dla nas usługi z zakresu systemu zarządzania zawartością witryny internetowej i funkcji zabezpieczeń. Podmioty te mają ograniczoną zdolność do wykorzystywania danych osobowych użytkownika w celach innych niż świadczenie usług na naszą rzecz. Zadbaliśmy o odpowiednie ustalenia umowne z tymi dostawcami w celu zachowania poufności danych osobowych użytkownika.
 • Innym stronom, gdy jest to wymagane przez prawo lub konieczne do ochrony naszych usług. Może się zdarzyć, że ujawnimy dane osobowe użytkownika innym stronom:
  • w celu zapewnienia zgodności z prawem lub reagowania na obowiązkowe procedury prawne (takie jak nakaz przeszukania lub inne postanowienie sądu),
  • w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania zgodności z zasadami regulującymi nasze usługi oraz
  • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Aramco Europe lub któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych lub klientów.
 • Innym stronom w związku z transakcjami korporacyjnymi. Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika stronie trzeciej w ramach fuzji lub przeniesienia lub w przypadku upadłości.
 • Innym stronom za zgodą lub na polecenie użytkownika. Oprócz ujawnień opisanych w niniejszej polityce prywatności możemy udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub zażąda takiego udostępnienia.

 

5. Międzynarodowe przekazywanie danych

Niektóre z podmiotów, którym udostępniamy dane osobowe użytkownika mogą mieścić się poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obejmuje to kraje, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie być tak rozbudowane jak przepisy w kraju użytkownika. W związku z tym wdrożyliśmy stosowne zabezpieczenia umowne (oraz, w stosownych przypadkach, środki uzupełniające) w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są chronione na poziomie, który zasadniczo odpowiada poziomowi ochrony gwarantowanemu w EOG, takie jak zawieranie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską z odbiorcami danych użytkownika.

Użytkownik może poprosić o kopię wszelkiej dokumentacji pokazującej odpowiednie zabezpieczenia, które zostały podjęte, kontaktując się z nami za pomocą poniższego przycisku:

EMAIL US

 

6. Co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony gromadzonych przez nas danych osobowych przed nieupoważnionym lub bezprawnym wykorzystaniem lub dostępem. Podejmujemy kroki zmierzające do ograniczenia dostępu do danych osobowych użytkownika do osób, które muszą mieć do nich dostęp w jednym z celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności.

 

7. Prawa użytkownika w odniesieniu do danych osobowych

Na mocy europejskich przepisów o ochronie danych użytkownik ma kilka praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Są to:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • sprostowanie swoich danych osobowych (dodanie, aktualizacja lub skorygowanie niektórych danych osobowych),
 • żądanie usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • możliwość przenoszenia swoich danych osobowych.

Gdy powołujemy się na nasze uzasadnione interesy, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych. Gdy polegamy na zgodzie użytkownika, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że w takim przypadku nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody. Ponadto możemy nie być w stanie odpowiedzieć na zapytania lub prośby, a użytkownik może nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji witryny.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw do danych osobowych należy skontaktować się z nami na piśmie za pomocą poniższych danych kontaktowych:

Aramco Overseas Company UK Ltd.
Attn: Corporate Communications- GDPR Rights
10 Portman Square
Londyn
W1H 6AZ
United Kingdom

EMAIL US

Jeśli użytkownik uważa, że naruszamy europejskie przepisy o ochronie danych, w tym brytyjską ustawę o ochronie danych z 2018 r. (DPA 2018) i brytyjskie RODO (włączone do prawa Wielkiej Brytanii na mocy przepisów o ochronie danych, prywatności i komunikacji elektronicznej (zmiany itp.) (wyjście z UE) z 2019 r.), lub naruszamy jego prawa, ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego w kraju, w którym mieszka lub pracuje, lub w którym uważa, że jego prawa zostały naruszone.

 

8. Przechowywanie danych

Zapewnimy, aby dane osobowe użytkownika nie były przechowywane dłużej niż to konieczne dla celów, dla których zostały zgromadzone (takich jak udzielenie użytkownikowi odpowiedzi na jego zapytania bądź prośby), chyba że dłuższy okres jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych lub odparcia roszczenia.

 

9. Linki do stron trzecich

Nasza witryna może zawierać linki do witryn i usług stron trzecich. W związku z tym, że te witryny lub usługi należą do innych stron i są przez nie administrowane, nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkownika ani za bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika zebranych za pośrednictwem tych innych witryn lub usług. Zalecamy ostrożność i zapoznanie się z polityką prywatności i informacją o plikach cookie, mającymi zastosowanie do witryn i usług stron trzecich, z którymi użytkownik jest połączony.

 

10. Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek szczegółowych pytań lub obaw dotyczących niniejszej polityki prywatności lub w przypadku chęci skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami, korzystając z poniższego przycisku:

EMAIL US